Bestämmelser

Fiskereglering

Fisket kan vara begränsat av olika orsaker och av olika instanser. 

På den landsomfattande Kalastusrajoitus.fi -sidan hittar du  information om de områden där du inte får fiska med stöd av de allmänna fiskerättigheterna. I karttjänsten finns också information om områden där det råder fiskeförbud enligt naturvårdslagen eller enligt NTM-centralens beslut (inklusive fiskeriområdenas fiskereglering som fastställts av NTM-centralen. Läs mer om dessa längre ner på sidan). Även olika slags begräsningar gällande begränsningar av fisket i vattendrag för vandringsfisk hittas i tjänsten. Samma information framgår även ur fiskeriområdets egna karta

Vattenområdets ägare kan ha bestämmelser som berör fiske som sker med tillstånd av dem. Dessa bestämmelser finns inte med på kalastusrajoitus.fi-sidan utan meddelas då tillståndet från vattenägaren införskaffas. Ett exempel är Borgå stad, vars fiskebestämmelser du kan läsa om på stadens hemsida.  

Fiskeriområdets bestämmelser 

Följande fiskereglering är i kraft inom fiskeriområdet, med beslut av Egentliga Finlands NTM-central: 
 
Året runtreglering av nätfiske 
Inom fiskeriområdet är minsta tillåtna knutavstånd 50 mm i nät högre än 1,8 m. Bestämmelsen gäller inte I-klassens yrkesfiskare. Nätfiske efter strömming, vassbuk och betesfisk får bedrivas med mindre maskor.  
Beslutet är i kraft 2023–2027. 

1.4.–15.6 Långviken inklusive mynningsområdet 
Allt fiske är förbjudet. 
Beslutet är i kraft åren 2023–2027. 

15.5.–15.6 Haikofjärden och Stensbölefjärden 
Allt fiske förbjudet med undantag för det mete och fiske med strömmingshäckla som sker från stränder. 
Beslutet är i kraft åren 2023–2027. 

15.5.–15.6. Siverfjärden 

Allt fiske förbjudet med undantag för mete 
Beslutet är i kraft åren 2023–2028. 

15.8–30.11 Svartså, Borgå å och Illby å inklusive alla biflöden 
Allt fiske är förbjudet med undantag för mete, pilkfiske och fiske med katsa. 
Beslutet är i kraft åren 2023–2027. 

15.8–30.11 Sibbo å, inklusive alla biflöden 
Allt fiske är förbjudet med undantag för det mete och fiske med strömmingshäckla som sker från stränder. 
Beslutet är i kraft åren 2023–2027. 

15.8–30.11 Sibboviken 
Allt fiske är förbjudet med undantag för det mete och fiske med strömmingshäckla som sker från stränder. 
Beslutet är i kraft åren 2023–2027. 
 
Noggrannare information om områdena hittas på Kalastusrajoitus.fi, samt i beslutsdokumenten nedan. 

Beslut Siverfjärden 
Beslut, övriga 
Kartor, beslut övriga

Fångstmått, fredningstider och skyddsvärden

Vissa fiskarter har fångstmått och fredningstider i enlighet med lag och förordning om fiske. Till exempel vild havsöring (med fettfenan kvar) är enligt lag helt fredad inom hela Borgå-Sibbos fiskeriområde. Fettfeneklippt öring har ett fångstmått på minst 50 centimeter och den får inte fiskas i älv, å och bäck under tiden 1.9–30.11. Noggrannare information om fångstmått och fredningstider här.

Om du behöver information om hur man särskiljer fettfeneklippt och vild fisk från varandra samt hur man särskiljer lax och öring, läs mer i Fena -tidningen, sidan 10.

Jord- och skogsbruksministeriet har fastställt skyddsvärden för hotade fiskarter och flodkräfta. Fiskarter som omfattas av skyddsvärdena är bland annat sik i vattendrag som rinner ut i havet, lax, öring och ål. En komplett lista på arterna och deras skyddsvärden hittar du i Centralförbundet för Fiskerihushållnings lista. Skyddsvärdena ska utöver ett möjligt bötesstraff betalas om man i samband med en fiskeförseelse eller ett fiskebrott har tagit en hotad art till fångst.

Redskapsmärkning

Fiskebragder ska märkas på rätt sätt och vara försedda med fiskarens kontaktuppgifter. Vinterfiske och kräftfiske har egna regler. Du kan läsa mer om utmärkning av fiskeredskap här.

Hantera och avliva fisk eller kräftor sakenligt

Fisk som släpps tillbaka ska hanteras så varsamt som möjligt. Om fisken är skadad ska den avlivas före den släpps tillbaka.

Fisk som tas som fångst eller används som bete ska avlivas så snabbt och smärtfritt som möjligt med en lämplig metod. Avlivningen av fångstfisken kan skjutas upp om förhållandena försvårar avlivningen, eller om fångsten förvaras i en sump eller annan motsvarande anordning som lämpar sig för förvaring av fisk eller kräftor. Avlivningsskyldigheten gäller inte stora fångstmängder som fås på en gång.

Kräftor ska avlivas med en metod som gör att de dör så snabbt och smärtfritt som möjligt. Läs mer här.