Vattenvård

Fiskeriområdets nyttjande- och vårdplan bör ta i beaktande de landsomfattande planerna för förvaltning av fiskresurserna, i Borgå-Sibbos fiskeriområdes fall bland annat den nationella lax och öringstrategin, de vattendragsspecifika återupplivnings- och skötselplanerna för Östersjöns havsöring och den nationella kräftstrategin samt den nationella fiskvägsstrategin.

Neste och Borealis

Fiskeriområdet följer med de skador Nestes och Borealis kylvattenvattentunnel förorsakar fiskbestånden och strävar att efter förmåga påverka i ärendet.

Projektet Vattendrags-gårdskarlar

Fiskeriområdet deltar åren 2022-2025 i Föreningen vatten- och luftvård för Östra Nyland och Borgå å r.f:s projekt ”Vattendrags-gårdskarlarna”. Projektets avsikt är, att på ett övergripande sätt främja vattenkvaliteten, rekreationen, miljöfostran, den biologiska mångformigheten och fiskerihushållningen i områdets vatten. Fiskeriområdet deltar i projektet med 5 000 euro åren 2022 och 2023.

Fiskeriområdet har ansvaret för att fisktrappan i Illby å fungerar men i praktiken är det Vattendrags-gårdskarlarna som håller trappan under uppsikt.

Fisktrappan i Strömsberg

Fiskeriområdet deltar i ombyggnaden av fisktrappan i Strömsberg, Borgå å. Trappan behöver byggas om, eftersom vandringsfisken har svårt att hitta ingången till trappan och för att den nu är för brant och flertalet fiskar inte förmår att stiga i den.

Veckjärvi

Fiskeriområdet deltog i ett samarbetsprojekt i Veckjärvi som till hälften (7 600 €) finansierades med medel som NTM-centralen beviljat från statliga medel för att befrämja vatten- och miljövård och restaurering av vattendrag. Fiskeriområdet var administratör, skötte betalningstrafiken och redovisningen och Föreningen vatten- och luftvård för Östra Nyland och Borgå å r.f. ansvarade för alla konkreta åtgärder. Projektet gick ut på att kartlägga nuläget och göra upp en åtgärdsplan för träsket. Med i projektet var också Borgå stad samt Veckjärvi Storträsks fiskeförening.

Sibbo å och Helmi-programmet

Fiskeriområdet är med i styrgruppen för livsmiljöprogrammet Helmi, som inom fiskeriområdet har Sibbo å som objekt. Ett centralt mål med programmet är att studera olika livsmiljöer och deras behov av restaurering och vård som omfattande helheter och som ett samarbete mellan flera aktörer. Programmet har statlig finansiering och pågår fram till och med år 2030.