Ägarersättningar

Vattenägarna betalas en ersättning för att deras vatten används för spöfiske, enligt den belastningskoefficient som har fastställts i nyttjande- och vårdplanen. Ägarersättningarna insamlas via fiskevårdavgifterna.

En ägare som vill vara med och genomföra uppgifter som hör till fiskeriområdet, kan låta bli att lyfta sin ägarersättning och överlåta den till fiskeriområdets bruk genom att underteckna ett överlåtelseavtal. Strävan är att så många vattenägare som möjligt avtalar om ersättningarna med fiskeriområdet och gärna lämnar medel att användas av fiskeriområdet för till exempel fiskeövervakning, utplanteringar och andra gemensamma åtgärder.

Om vattenägaren vill lyfta sin ersättning, är det enligt lag ägarens skyldighet att anmäla följande uppgifter och förändringar i dem till fiskeriområdet:

Då det är ett samägt vattenområde, fordrar fiskeriområdet dessutom en fullmakt från vilken framkommer vem som sköter ärendet och eventuell annan utredning.

Ägarersättningar som inte överskrider 50 euro tillfaller enligt lag fiskeriområdet. Ersättningssummor större än 50 euro som det inte avtalats om, förfaller om tre år och tillfaller efter det fiskeriområdet.

Anmälan om ägarersättningar

Tilläggsuppgifter om ägarersättningar gällande Borgå-Sibbos fiskeriområde fås genom att kontakta fiskeriområdets verksamhetsledare