Nyttjande- och vårdplan

Varje fiskeriområde ska göra upp en nyttjande- och vårdplan för sitt område. Målsättningen med planen är att trygga ett hållbart nyttjande av områdets fiskresurser samt den biologiska mångfalden.

Borgå-Sibbos fiskeriområdes nyttjande- och vårdplan har vunnit laga kraft hösten 2022. Arbetet med Borgå-Sibbos fiskeområdes nyttjande- och vårdplan inleddes redan år 2017 då Naturresursinstitutet använde Borgå-Sibbo fiskeriområde som ett modellområde. Modellplanen för havsområdet stod klar år 2019. Efter det har styrelsen bearbetat planen och planen har kompletterats med en plan för sjöarna och vattendragen. Den biten av planen har uppgjorts av Föreningen vatten- och luftvård för Östra Nyland och Borgå å r.f.

Du kan bekanta dig med Borgå-Sibbos fiskeriområdes nyttjande- och vårdplan här.

I ett projekt finansierat av Egentliga Finlands NTM-central har fiskeriområdet lyft fram den viktigaste information i nyttjande- och vårdplanen för fiskeriområdets tre främsta intressegrupper: vattenägare, fiskare och näringsidkare (kommersiella fiskare och fiskeguider). 

Nyttjande- och vårdplanen i ett nötskal för vattenägare 
Nyttjande- och vårdplanen i ett nötskal för fritidsfiskare 
Nyttjande- och vårdplanen i ett nötskal för kommersiella fiskare och fiskeguider 

Verkställande av nyttjande- och vårdplanen

Fiskeriområdet ansvarar för verkställandet av planen för nyttjande och vård tillsammans med innehavarna av fiskerätten samt myndigheterna. Delägarlagen och ägarna till skiftade vattenområden bör på sina områden följa riktlinjerna i planen för nyttjande och vård i fråga om fiske och vård av fiskevatten. Också myndigheterna bör ta riktlinjerna i planen i beaktande. NTM-centralen ansvarar för verkställandet av sådana regionala regleringsåtgärder som förutsätter beslut av NTM-centralen.

Ett effektivt verkställande av nyttjande- och vårdplanen är framför allt beroende av tillräcklig finansiering. För att nå uppställda mål måste nyttjande- och vårdplanen göras mer känd och verkningsfull även på samhällelig nivå.  

En del av de uppgifter som presenteras för havsområdet har redan verkställts eller verkställs i samband med att planen godkänns. En stor del av uppgifterna återstår ända att verkställas under planeringsperioden.